Bijeen daagt uit

Verbinden, eigenaarschap en de eigen kracht van de organisatie. Met deze trefwoorden duidt algemeen directeur Zweers Wijnholds de aanpak Samen leren inhoud geven aan, waarmee in de Hoogeveense stichting Bijeen de lerende organisatie handen en voeten krijgt.

“De afgelopen periode staat het ontwikkelaspect ‘Koers’ centraal”, vertelt algemeen directeur Zweers Wijnholds van Bijeen, de stichting voor openbaar primair onderwijs in Hoogeveen. De stichting omvat dertien basisscholen in Hoogeveen en omgeving. “In juni hebben we een nieuw strategisch beleidsplan gepresenteerd, waarbij we iedereen hebben betrokken: teamleden, directieleden, stafmedewerkers, bestuursleden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daardoor is er eigenaarschap ontstaan. Wat ik daarbij belangrijk vind, is dat we verbindingen leggen. Zo zien we dat leerkrachten en onderwijsassistenten steeds beter op de hoogte zijn van elkaars deskundigheid.”

Schoolbezoeken

Eén van de zaken die Wijnholds zelf heeft opgepakt, is het consequent afleggen van schoolbezoeken. “Zo proef ik en voel ik hoe een school aan het werk is en kan ik daar ook invloed op hebben. Dat doe ik door het vertonen van voorbeeldgedrag. Het is bijvoorbeeld belangrijk om van fouten te leren. Maar dan is er wel het vertrouwen nodig dat je niet wordt afgerekend op iets wat er is geprobeerd en niet is gelukt. Ik wil dat de mensen uitgaan van de eigen kracht en zelf aan de slag gaan. Fouten mogen maken hoort daarbij.”

Projectgroepen
In het strategisch beleidsplan zijn een aantal speerpunten benoemd die door projectgroepen worden uitgewerkt. Zo is er een projectgroep ‘Kwaliteit & Audits’ in gericht. “Twee directeuren zijn geschoold tot auditor. Zij leggen nu auditbezoeken af bij collega-directeuren. Dat is een nieuwe rol voor de collega’s en vraagt van beide kanten professionaliteit. Dat kan best lastig zijn. We gaan ermee om door de ongemakkelijke gevoelens bespreekbaar te maken.” Een andere projectgroep is ‘Wetenschap en Techniek’. Hierin werkt Bijeen samen met Bètapunt Noord en met de school voor voortgezet onderwijs Wolfsbos. “Alle bovenbouwleerlingen maken kennis met de technieklessen op de Wolfsbos. Daar worden de vo-leerlingen ook bij betrokken. De vo-docenten worden geschoold in het begeleiden van basisschoolleerlingen en onze leerkrachten worden geschoold in de voorbereiding van de technieklessen. In Hoogeveen is de technische sector belangrijk, vooral in het midden- en kleinbedrijf. We willen dat er goed geschoolde technici op de arbeidsmarkt komen.”

Bijeen daagt uit
Veranderingen binnen een school vragen soms om begeleiding van externe experts. Maar de directeur moet altijd de regie houden. De aanpak van School aan Zet spreekt Wijnholds daarom aan. “De experts van School aan Zet zetten het proces in gang, ze stellen de goede vragen en ze ontlasten waar het kan. Maar de schoolontwikkeling is en blijft van de school.” Eén van de scholen van Bijeen is referentieschool voor School aan Zet (OBS de Posthoorn). Een andere school neemt deel aan een landelijk excellentietraject. “De nieuwe slogan van Bijeen is: Bijeen daagt uit. We dagen leerkrachten, kinderen, ouders en onszelf uit om nieuwsgierig te blijven en te willen groeien. Dat is onze manier om goed onderwijs te geven.”

Tekst: Susan de Boer