Driedaagse studieconferentie ‘Ambities verbinden’

Geplaatst op 1 maart 2013.

De conferentie ‘Ambities verbinden’ is het podium voor informatie, verdieping en verbreding op het gebied van onderwijs, met de focus op thema’s van het driejarig programma School aan Zet. Deze thema’s zijn: Opbrengstgericht werken, HRM/Lerende organisatie, Basisvaardigheden Taal, Lezen en Rekenen, Omgaan met verschillen, Excellentie en Hoogbegaafdheid en Wetenschap en Techniek. Programmabrochure

Elke professional in het onderwijs streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor elk kind. Een terechte ambitie die vraagt om stevige inspanning, continue reflectie, samenwerking en professionalisering. Begin 2012 is School aan Zet, een driejarig programma voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs van start gegaan. Aanleiding voor dit programma zijn de ambities en afspraken die opgenomen zijn in de bestuursakkoorden PO en VO. Op de conferentie ‘Ambities verbinden’ maken we een verbinding tussen de ambities van de professional in de schoolpraktijk met de ambities die zijn geformuleerd in het programma School aan Zet.
Het programma School aan Zet focust op de twee basisthema’s Opbrengstgericht werken en
HRM/Lerende organisatie en vier verdiepende thema’s: Basisvaardigheden Taal, Lezen en Rekenen, Omgaan met verschillen, Excellentie en Hoogbegaafdheid en Wetenschap en Techniek. School aan Zet ondersteunt binnen dit programma scholen in het formuleren van ambities en streefdoelen. Hierin maken we een verbinding tussen het eigen beleid en de landelijke doelstellingen. Daarbij hoort ook een bijdrage in kennisontwikkeling, ontsluiting van kennis op de thema’s en het organiseren van ontmoetingen. De uitwisseling van kennis en ervaringen staat centraal tijdens deze twaalfde editie van de jaarlijkse studieconferentie te Lunteren, georganiseerd door School aan Zet. Activiteiten die vanuit School aan Zet, de onderwijsinstellingen en onderwijsprofessionals worden geïnitieerd en gestimuleerd komen aan bod in drie thematische dagen.

– Maandag 25 maart: De eerste dag ligt het accent op Opbrengstgericht werken, gekoppeld aan Basisvaardigheden Taal, Lezen en Rekenen, Excellentie en Hoogbegaafdheid en Wetenschap en Techniek.
– Dinsdag 26 maart: De tweede dag is qua opzet en inhoudelijke accenten hetzelfde als de
eerste dag.
– Woensdag 27 maart: Centraal staat het thema HRM/Lerende organisatie, in combinatie met
Omgaan met verschillen, Passend onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
Programma
De conferentie is een podium voor kansrijke ontwikkelingen. In de praktijksessies,
masterclasses en hoorcolleges komen interessante en veelbelovende ontwikkelingen in de
groep, op de school en op bovenschools niveau aan de orde. Hierbij wordt uitgegaan van een combinatie van praktijk en theorie. Elke sessie wordt uitgevoerd door een inhoudelijk deskundige en/of een ervaringsdeskundige.
Voor wie is Lunteren?
Het programma van de conferentie ‘Ambities verbinden’ richt zich op leraren, intern en
ambulant begeleiders, schoolbegeleiders, schoolleiders, bestuurders, bovenschools managers, coördinatoren van samenwerkingsverbanden, leden van permanente commissies leerlingenzorg, zorgcommissies en zorgadviesteams in het  basis-, speciaal basis- en (voortgezet)speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs.
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één, twee of drie dagen. De programmabrochure is te bekijken en te downloaden via www.schoolaanzet.nl en www.deelnameregistratie.nl.