Leerlingen beter bedienen door symbiosetraject

RENN4 in Friesland gaat samen met de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs ervoor zorgen dat het onderwijs aan leerlingen van het vso beter aansluit bij hun cognitieve mogelijkheden. RENN4 is een van de besturen die aan de slag is met de aanpak Samen Leren Inhoud Geven.

RENN4 verzorgt gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeftes op het terrein van leren en gedrag in de drie noordelijke provincies. In de provincie Friesland maken drie scholen voor voortgezet speciaal onderwijs deel uit van RENN4: De Zwaai in Drachten, De Witakker in Rijs en De Monoliet in Leeuwarden. Deze drie scholen vormen nu met de drie Friese samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs een netwerk om zogenoemde symbiosetrajecten vorm te geven. “In het voortgezet speciaal onderwijs geven we geen les op havo en vwo-niveau, terwijl sommige van onze leerlingen dat goed zouden aankunnen. Die leerlingen willen we beter bedienen”, vertelt Marcel Andringa, provinciedirecteur van RENN4 Friesland. “We zijn in het voorjaar van 2015 met de samenwerkingsverbanden en de directeuren bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we onze expertises kunnen bundelen. We willen voorkomen dat we allemaal zelf het wiel gaan uitvinden.”

Symbiosetrajecten
De bedoeling is dat er ‘symbiosetrajecten’ worden ontworpen. In een symbiosetraject blijft de leerling ingeschreven bij de eigen VSO-school. Hij of zij volgt daar ook onderwijs, maar gaat daarnaast een aantal dagen of dagdelen per week naar de reguliere school voor voortgezet onderwijs. Andringa: “Voor het mbo kennen we dergelijke trajecten al. Met de ROC’s Frieslandcollege en Friese Poort hebben we structurele afspraken over de instroom van onze leerlingen op het mbo.” Het gaat Andringa nadrukkelijk om het structurele karakter van de afspraken. “Het is voor de leerling natuurlijk maatwerk. Leerlingen zitten op verschillende niveaus en in verschillende leerjaren en dat maakt het op praktisch niveau lastig. Maar over de bekostiging en de organisatie kunnen we structurele afspraken maken. Momenteel voeren we een pilot uit met De Zwaai, CSG Liudger en Scholengemeenschap Singelland om te onderzoeken wie de regie moet hebben en hoe de financiering moet lopen.”

Cultuuromslag
Andringa vindt dat RENN4 een lerende organisatie is. Zo richten de scholen van RENN4 zich steeds meer naar buiten. “Deskundigheid en informatie wordt gedeeld, zowel op bovenschools niveau als binnen de school. Het speciaal onderwijs maakt echt een slag. We zien dat het onderwijs nu centraal staat en de zorg aanvullend is. Dat vraagt een cultuuromslag bij het personeel. School aan Zet fungeert daarbij duidelijk als aanjager. De expert van School aan Zet legt de verbinding tussen de samenwerkingsverbanden, zorgt dat we gefocust blijven, en levert ons expertise en informatie over landelijke ontwikkelingen. Het is voor alle scholen van belang dat we deze ontwikkeling doormaken.”

Lees meer over Samen leren Inhoud Geven