Samen leren brengt dynamiek in de scholen

Steeds meer scholen ontwikkelen zich naar een Lerende Organisatie. Nu de zomer voorbij is en het nieuwe schooljaar is begonnen, is het een mooi moment om stil te staan bij wat is bereikt en welke stappen de school of het bestuur het komende schooljaar wil zetten in het leren van elkaar. School aan Zet sprak met Annemie Vullings van Dynamiek Scholengroep in Limburg.

Dynamiek scholengroep bestaat uit drie clusters van in totaal twintig scholen voor basisonderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. Deze wijze van organisatie – waarbij ieder cluster verantwoordelijk is voor alle leerlingen binnen het cluster – is onder andere een gevolg van de demografische ontwikkelingen. Krimp heeft in de regio tot fusies en aanpassingen in het personeelsbestand geleid. “We gingen opnieuw nadenken over kwaliteit, over de manier waarop dit handen en voeten kan krijgen, ook met het oog op passend onderwijs”, vertelt Annemie Vullings, bovenschools ondersteuningscoördinator en stafmedewerker Onderwijskwaliteit bij Dynamiek Scholengroep. “We willen krachten bundelen, de kwaliteit die we in huis hebben benutten, samen leren van elkaar. Vorig schooljaar kwamen wij in aanraking met het project Samen Leren Inhoud Geven van School aan Zet, en dat sloot goed aan bij onze vraag: Hoe bereik je dat professionals leren van elkaar op de werkvloer?”

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan?
“Wij zijn begonnen met de directeuren en intern begeleiders. Als zij ervaren wat ‘samen leren’ betekent voor de eigen ontwikkeling, kunnen zij het goed uitdragen naar de teams. Per cluster zijn er visitaties of collegiale consultaties uitgevoerd. De clusters hebben ieder hun eigen vragen, dus niet iedereen doet hetzelfde. Eén cluster heeft zich verdiept in ontwikkelingsvoorsprong, zij hebben bij collegiale visitaties, waarbij ook leraren en intern begeleiders waren betrokken, vooral op dat onderwerp ingezoomd. Bij een tweede cluster hebben er collegiale consultaties van de directeuren plaatsgevonden. Het derde cluster heeft ook visitaties uitgevoerd, maar dan steeds met de vraag van de school centraal. Deze deelpilot is vlak voor de zomervakantie afgesloten. School aan Zet heeft ons hierbij zowel inhoudelijk als procesmatig versterkt. We hebben bijvoorbeeld een studieochtend over rekenen georganiseerd voor de intern begeleiders van een cluster. Die maakte veel enthousiasme los. En een externe expert om het proces te begeleiden, helpt om de waan van de dag te kunnen loslaten.”

Wat gaan jullie doen in het komende schooljaar?
“Er lopen nog andere projecten, bijvoorbeeld een Leergroep Begrijpend Lezen. Ook hierin gaat het om expertise delen en zorgen dat het ‘landt’ in de scholen. In oktober is er een centrale bijeenkomst van alle pilots, daarin gaan we na wat de leergroepen zo effectief maakt en hoe we het organisatiebreed kunnen invoeren. Daar maken we een beleidsstuk van, zodat het goed geborgd wordt. Vervolgens willen we in 2015-2016 zoeken hoe we Samen Leren Inhoud Geven kunnen invoeren op het niveau van de teams. Het samen leren brengt dynamiek in de scholen, dus wij gaan er zeker mee door!”

Dynamiek scholengroep is één van de 95 besturen die aan de slag zijn met de aanpak Samen Leren Inhoud Geven om zo (verder) te ontwikkelen naar een lerende organisatie. Onder deze besturen vallen in totaal 1072 PO- en SO-scholen die ook met deze aanpak aan het werk zijn.

Zie ook schoolaanzet.nl/thematische inhoud