Sturen op lerende organisaties – Impressie besturentafels Lunteren

Impressie van de besturentafels, Lunteren, 24 maart 2014
Een school ontwikkelt zich stapsgewijs en niet op alle aspecten tegelijkertijd. Het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven van School aan Zet voor het primair onderwijs, beschrijft de fases waarlangs het ontwikkelproces – meestal- verloopt. Tijdens de driedaagse studieconferentie in Lunteren wisselen schoolbestuurders met elkaar ervaringen uit over de wijze waarop hun scholen ‘lerende organisaties’ worden. besturentafels lunteren 2014Veel schoolorganisaties zijn al lerende organisaties, als we afgaan op de teksten van hun websites. In haar aftrap leest Marion Sieh, senior projectleider voor het primair en speciaal onderwijs bij School aan Zet, er een aantal voor.  ‘Samen zijn we intelligenter dan individueel’, staat op de website van Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek. Stichting Fluvium formuleert het zo: ‘De principes ten aanzien van het leren van kinderen zijn ook van toepassing op ons als medewerkers’. En Qliq Primair meldt: ‘Wij willen bewust een lerende organisatie zijn.’ De vraag is natuurlijk: hoe zien we dat terug in de dagelijkse praktijk? Daarbij is het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven een handzaam instrument.

Vallen en opstaan
“Onze scholen verschillen in problematiek en in de mate waarin cognitieve opbrengsten gerealiseerd worden”, zegt Cor de Ruiter, bestuurder van Stichting Orion voor openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam, in zijn inleiding. “De scholen verschillen dus ook in ontwikkeling. Wel hebben we gezamenlijk een koers uitgezet. Opbrengstgericht werken wordt steeds meer dominant. Dat betekent voor onze scholen meer bevoegde leraren en minder laag opgeleide klassenassistenten. Daar zijn extra middelen voor nodig. De gemeente Amsterdam ziet het belang daarvan en faciliteert ons daarbij.” Het leren van bestuurders en van directeuren brengt een nieuw spanningsveld met zich mee. Het gaat bij leren om vallen en opstaan, om de juist mensen op de juiste plaats. In de discussie met de zaal vertelt één van de bestuurders dat op zijn scholen de adjuncten en de bouwcoördinatoren zijn afgeschaft. “We hebben teamleiders aangesteld. Mensen konden daarop solliciteren. Verantwoording afleggen over gevoerd beleid is nieuw voor hen en natuurlijk mogen er fouten worden gemaakt. Maar een mislukking moet niet de nasleep hebben dat we naar de volgende fout opstomen. Sturen op lerende organisaties.