Verslag Conferentie aansluiting PO-VO 30 september 2015

Voor een goede afstemming van het voortgezet onderwijs op het basisonderwijs is samenwerking nodig. In regionale PO-VO-netwerken leren leerkrachten van het PO en docenten van het VO elkaars methodes en didactische aanpak kennen. Goede communicatie blijkt cruciaal.

De conferentie over de aansluiting tussen het primair en het voortgezet onderwijs op 30 september 2015 is een vervolg op de conferentie over hetzelfde onderwerp van het jaar daarvoor. “In het afgelopen jaar is er veel gebeurd”, zegt dagvoorzitter en projectleider Gea Spaans. “Maar belangrijke onderwerpen blijven: wie pakt de regie? Wat merken de leerlingen ervan? En natuurlijk de continuïteit: hoe geef je een vervolg aan veelbelovende aanpakken?”

Mensenwerk

Een belangrijke ‘sleutel tot succes’ is een goede gegevensuitwisseling. Dat blijkt uit het onderzoek dat Onderwijsinspecteur Kees Lintermans in Eindhoven uitvoerde naar de factoren die een rol spelen bij de overstap van het PO naar het VO. “Toch is de belangrijkste factor dat er iemand bij het samenwerkingsverband zit, die iedereen helpt die het spoor bijster raakt. Met andere woorden: het is mensenwerk.” Een andere belangrijke factor is ouderbetrokkenheid: “Zie ouders als educatieve partner. Zorg dat de verwachtingen van ouders gelijk op gaan met de verwachtingen van de school.” Ook is het belangrijk dat leerlingen in groep 8 worden voorbereid op de gang van zaken in het voortgezet onderwijs. “Je kunt op de basisschool al laten oefenen met een huiswerkagenda, van lokaal laten wisselen, leerlingen les laten krijgen van verschillende leerkrachten.”

Opbrengsten

Vier PO-VO-netwerken schetsen in vogelvlucht een beeld van hun opbrengsten. In Rotterdam Zuid zijn scholen aan de slag gegaan met het beter begeleiden van hoog- en meerbegaafde leerlingen. Boudewijn Hogeboom, expert van School aan Zet: “Met een quickscan breng je snel kinderen in beeld die meer aankunnen. Hoog- en meerbegaafde leerlingen hebben zelf meegewerkt aan de quickscan.” In Alkmaar zijn stappenplannen voor rekenen ontwikkeld. Rekenexpert Lionel Kole: “Hiermee kun je leerlingen vaardiger maken in het oplossen van rekenvraagstukken.” De stappenplannen zijn te vinden op de website van School aan Zet. In Wolvega, Dedemsvaart en Wieringen zijn PO-VO-netwerken aan de slag gegaan met Engels. Kris Verbeeck, School aan Zet-expert voor Engels: “Het Engels heeft op de basisschool een andere status dan op het VO. Leerlingen stromen op heel verschillend niveau in.” Het Tienercollege in Gorinchem, dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, werkt aan taal. De leerlingen geven zelf een beeld van de aanpak, over spreken bijvoorbeeld: “Spreken oefenen wij bij Pick me up. Dat is iedere week. We vertellen dan over bijvoorbeeld de eigen leervraag en hoe we daaraan werken.”

Netwerksessies

In de netwerksessies gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. In drie zalen – Taal en rekenen, Digitale leefomgeving, excellentie, attitude en Engels, overdracht van informatie en eindtoets – verzamelen deelnemers zich in groepjes bij posters waarop de netwerken hun aanpakken en resultaten presenteren. Bij de poster van Tytsjersteradiel /CSG Liudger vertelt Johan van der Hoek, economieleraar bij Liudger, over de totstandkoming van een Basisdocument Rekenen. “Het doel is dat er op de basisschool dezelfde rekenstrategieën worden gebruikt als op het Liudger. We hebben van drie domeinen steeds twee strategieën beschreven. Die moeten de leerlingen in ieder geval kennen.” Anneke Meinsma van PCBO vult aan: “Op een studiedag met basisschoolleraren hebben we het gelanceerd. Iedereen mocht erop schieten. Nu laten we het opmaken en gaan we het gebruiken.” Het vak rekenen is nieuw in het voortgezet onderwijs. Van der Hoek: “Onze aanpak onderling verschilt ook. Doordat we er in studiedagen over hebben gepraat, zien we het nu als een leerling een andere strategie kiest.”

Taal in Zwolle

Bij PO-VO Zwolle vertelt netwerkvoorzitter Judith van Rooijen hoe de scholen aan de slag zijn gegaan met taal. “Het is ingewikkeld om gezamenlijk een visie te maken. Daarom zijn we eerst per sector gaan kijken welke knelpunten er zijn. Die kun je naast elkaar leggen en zo kom je langzaam tot elkaar.” Begrijpend Lezen bleek voor iedereen een belangrijk onderwerp. Er is veel tijd besteed aan afstemmen en leraren hebben over en weer lesbezoeken afgelegd. Van Rooijen: “Dat verhelderde veel. Want leraren in het VO denken al gauw: in het basisonderwijs hebben ze de hele dag en wij maar een uurtje. En in het PO denken de leraren: jullie hebben tenminste homogene groepen.”

Beweging

Naast de netwerksessies is er tijd ingeruimd voor kennisoverdracht. Experts van School aan Zet praten daarin de deelnemers bij over diverse thema’s die een rol spelen bij de overstap PO-VO. Bij de sessie Verplichte eindtoets en regionale overgangsprocedures kijken Jessica Tissink van de VO-raad en Bernard Teunis van de PO-Raad terug op de veranderingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Vooral de mogelijkheid tot heroverweging van het schooladvies leidt tot stevige discussies. “Als een advies na heroverweging hoger uitvalt, moet de basisschool dat wel goed onderbouwen”, vindt een deelnemer. “Bijvoorbeeld met het leerlingvolgsysteem.” Een andere deelnemer vindt dat de basisschool achter het oorspronkelijke advies moet blijven staan. En als een leerling na heroverweging hoger is geplaatst, dan kijkt de inspectie naar het oorspronkelijke advies, dat is ongunstig voor het VO. Communicatie en vertrouwen zijn belangrijke elementen, stellen Tissink en Teunis vast. Dat geldt zowel voor de communicatie tussen scholen en ouders, als tussen PO- en VO-scholen. Tissink ziet dat vertrouwen en die communicatie wel groeien. “Vorig jaar was er meer een sfeer van wij tegen zij. Er is nu een beweging op gang gekomen waarin we het samen willen gaan doen.”

Niet alles tegelijk

“Ik heb veel geleerd vandaag”, zegt Annette Cox van het Dendroncollege in Horst na afloop. “Vooral op het gebied van hoogbegaafde leerlingen. Een eye-opener voor mij is, dat je leerlingen van het gymnasium kan inzetten om excellente leerlingen in groep 7 te begeleiden.” Richard Nooteboom van CC De Noordgouw in Heerde zegt: “Wat ik meeneem, is dat je klein moet beginnen. Met een pilot. Niet alles tegelijk doen.”

Lees meer over de Aansluiting PO en VO